Kerstboodschap van Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland aan de hierarchen, priesters, diakens, monniken en alle gelovigen van de Russisch-Orthodoxe Kerk

Geliefde hiërarchen, eerwaarde priesters en diakens, Godminnende monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!

Ik  wens  u  allen  van  harte  geluk  met  het  grote feest van Christus’ Geboorte.

In  deze  stralende  nacht  verheugt  de  hele schepping zich, immers “Heden nadert en komt de Heer,  de  verwachting  der  volkeren  en  de  redding der  wereld”  (kanon  van  de  completen  van  het voorfeest  van  Kerst).  Naar  de  komst  van  de Verlosser is lang verlangd door de mens, die na zijn verdrijving  uit  het  paradijs  het  contact  met  de Schepper  verloren  had,  die  vergeten  was  welke vreugde het is om elke dag Gods aanwezigheid te voelen en Zijn stem van heel dichtbij te horen, om zich  tot  Hem  te  kunnen  wenden  en onmiddellijk antwoord te krijgen, om te weten dat je volkomen veilig bent, omdat de Heer nabij is.

Het  is  juist  dit  gevoel  van  veiligheid, geborgenheid  en  gemoedsrust  waar  het  ons  heden zo  aan  ontbreekt,  nu  een  verwoestende  epidemie ons  leven  blijft  doorkruisen,  nu  het  zo  moeilijk  is om voorspellingen te doen en plannen te maken, nu onzekerheid over de dag van morgen ons voortdurend  in  onzekerheid  houdt  en  angst  opwekt. Tegelijkertijd  scherpen  juist  deze  moeilijke omstandigheden  ons  bewustzijn  van  de  broosheid van het menselijk bestaan, beseffen wij dat wij elke nieuwe  dag  moeten  waarderen  als  Gods  grootste geschenk,  beseffen  wij  hoe  groot  de  last  van gedwongen  eenzaamheid  kan  zijn,  en  hoe belangrijk het is om regelmatig persoonlijk contact te hebben met familie en naasten.

Nu  wij  heden  het  Christuskind  in  de  kribbe aanschouwen,  met  zijn  Alreine  Moeder  en  de rechtvaardige Jozef de Verloofde, begrijpen wij dat uitsluitend de liefde voor God en de medemens ons kan  sterken  in  alle  beproevingen,  de  angst  uit  ons hart kan bannen en ons kracht kan geven om goede daden te verrichten.

Ook  de  Moeder  Gods  bevond  zich  immers  op een van de belangrijkste momenten van haar leven in  moeilijke  omstandigheden  –  in  een  vreemde stad,  op  een  verlaten  plaats,  in  een  grot  voor  het vee.  Deze  armoedige  stal  werd  voor  haar  echter “een  lieflijk  paleis”  (tropaar  van  het  Voorfeest), omdat  haar  hart  vervuld  was  van  liefde  voor  haar Zoon en God. Deze liefde transformeerde alles om haar  heen,  en  de  Heilige  Maagd  merkte  het ongemak  of  de  armoede  van  de  stal  niet  meer  op. Haar  dankbaarheid  jegens  de  Schepper  en  haar tederheid  jegens  het  pasgeboren  kind  stelden  haar in  staat  om  de  moeilijkheden  te  negeren  en  om Gods  goede  voorzienigheid  te  zien  in  alle wederwaardigheden  die  de  Heer  haar  gezonden had. Hoezeer verschilt dit van onze benadering van de  beproevingen  die  God  ons  heeft  geschonken, toen bijvoorbeeld tijdens de quarantaine velen hun eigen  huis  zelfs  als  een  gevangenis  ervoeren, moedeloos  werden  en  alles  in  een  zwart  daglicht zagen.

Nu  wij  heden  in  gedachten  bij  de  kribbe  van  de Heiland  staan,  waar  de  gehele  schepping – mensen, dieren,  engelen,  dienaren  van  de  Allerheiligste drievoudig  schijnende  Dageraad  (canon  van  de  5e toon  op  maandagmorgen,  Oktoich) – samen  met  de Schepper  zijn,  laten  ook wij  ons  dan  omringd  weten met de liefde Gods en in Christus verenigd zijn. Laten wij de ketenen van angst en wantrouwen, van angst en wanhoop afwerpen. Laten wij horen naar de stem van de  Zoon  Gods,  die  naar  de  zondige  aarde  komt,  die “allen, die vermoeid en belast zijn” tot Zich roept en hun rust belooft (Mattheüs 11:28). Hij komt – en leert ons zó te leven, dat de verloren gelukzaligheid van het Paradijs weer werkelijkheid kan worden, en zelfs meer nog:  dat  de  mens  op  een  onbegrijpelijke  en mysterieuze wijze met de Heer verenigd kan worden.

De  “Hemelse  Koning  die  op  aarde  geboren  is” (stichieren van Kerst), heeft alles al gedaan wat nodig is  voor  onze  redding.  Ons  volstaat  om  Zijn  liefde  te aanvaarden en haar te beantwoorden met onze daden – een  leven  volgens  de  geboden  en  vol  werken  van barmhartigheid, een sterk geloof en het verlangen om bij God te zijn, de bereidheid om uit de handen van de Vader  niet  alleen  Zijn  overvloedige  gaven  te ontvangen,  maar  ook  met  een  vaste  hoop  en  het vertrouwen  dat  Hij  alle  moeilijkheden  kan overwinnen. Mijn  geliefden,  ik  feliciteer  u  nogmaals  en nogmaals met de Geboorte van Christus. “Niemand is uitgesloten van de deelname aan deze vreugde”, getuigt de heilige Leo de Grote; “de aanleiding tot deze  vreugde  is  immers  voor  allen  één.  Laat  de heilige  zich  verheugen,  want  hij  nadert  tot  de heerlijkheid. Laat de zondaar zich verheugen, want hem  is  vergeving  geschonken”  (homilie  I  over  de Geboorte  van  Christus).  Moge  de  Heer  u  allen geestelijke  en  lichamelijke  gezondheid  schenken, duurzame  vreugde  en  veerkracht  van  geest,  moge Hij  u  sterken  in  uw  werken  en  in  uw  verdere voortgang op de weg van het heil. Amen.

+Kirill

Patriarch van Moskou en geheel Rusland

Geboorte des Heren  2021/2022

Moskou

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar