Hemel op Aarde

Het iconografische aspect van de Orthodoxe Kerk

door vader Sergi Merks

Dat de orthodoxe opvatting van de religieuze kunst duidelijk afwijkt van de Westers-christelijke opvatting moge bij een eerste blik reeds…

Omdat de kerkelijke kunst onlosmakelijk verbonden is met het theologisch zelfverstaan van de Kerk, moeten wij eerst kort…

Deze kerkelijke kunst is niet mogelijk zonder een bepaalde symboliek. Symboliek drukt namelijk op een indirecte manier via beelden…

Om de plaats van de lkoon in het kerkelijk leven goed te begrijpen is het belangrijk eerst stil te staan bij de theologische achtergrond van de icoon. 

Omdat de iconen duidelijk doorverwijzen naar een andere realiteit, is men ze ook wel ‘vensters naar de eeuwigheid’ gaan noemen. 

De icoon impliceert in haar hoedanigheid van ‘venster naar de eeuwigheid’ geen eenrichtingsverkeer, maar een tweerichtingsverkeer. 

Na al deze beschouwingen over de icoon zult u zich wellicht vertwijfeld afvragen welke hand nog in staat zal zijn een icoon in al zijn diepte…

Net als bij de iconen ligt aan de zang in de Orthodoxe Kerk een ononderbroken traditie van waarachtig liturgisch gezang ten grondslag.

Via de liturgische muziek zijn wij als vanzelf terechtgekomen bij de uiteindelijke inspiratiebron van de orthodoxe kerkelijke kunst.

En nu begeven wij ons tenslotte naar de plaats waar de symboliek der kerkelijke kalender, de liturgische handelingen, het…

En tenslotte kunnen we niet zonder een korte beschrijving van datgene, wat in de kerk het meest in het oog springt, de iconostase…

We zien dus dat ook het kerkgebouw, de riten en de eredienst en alles wat daarmee samenhangt, ons meevoeren op de weg naar onze heiliging…

Concluderend kunnen wij zeggen dat de gehele orthodoxe kerkelijke kunst erop gericht is de gelovige mede te voeren uit het aardse naar het…

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar