Nieuws

Kerstboodschap van aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland

Сhristus wordt geboren, eert Hem!

God het Woord verheerlijkend, deel ik van harte met u in verwondering, dat de Heer, de Geopenbaarde voor alle eeuwen, het wijze van deze eeuw, in de persoon van de schouwers van de diepten der schepping, en het eenvoudige in de persoon van de herders en schapen in het veld, met aandacht voor Zijn Persoon ontvangt!

Beste vrienden, van harte gelukgewenst met het feest van de Geboorte van Christus! Samen met u spoed ik me naar de gehoopte en toch ook weer onvoorziene Ontfermingen van de uit de Maagd Geborene.

Met liefde en zegen,

+ Elisey

aartsbisschop van Den Haag en Nederland

Diakenwijding Georgi Kryukov

Op 7 januari 2022 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in Parochie van de Heilige rechtgelovige grootvorst Alexander Nevskij in Rotterdam.

Tijdens de Liturgie werd Georgi Kryukov door de bisschop tot diaken gewijd.

De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Georgi Kryukov met zijn diakenwijding!

Axios!

Kerstboodschap van metropoliet Anthony van Chersonesos en West-Europa, Patriarchaal Exarch van West-Europa

Geliefde  medebisschoppen, priesters en  diakens,  monniken  en monialen, dierbare broeders en zusters!

Mijn meest hartelijke gelukwensen aan u allen met het grote en glorierijke feest van de Christus’ Geboorte!

De  eerste  woorden  van  de  Goddelijke  Liturgie – “Gezegend  is  het Koninkrijk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” – herinneren ons er aan  dat  zodra  wij  de kerk  binnengaan  en deel gaan nemen  aan  het sacramentele leven van de Kerk, de Heer ons reeds nu deelgenoten van Zijn koninkrijk laat zijn. De wetten van ons gebruikelijke aardse leven gelden er niet meer; tijd en ruimte bestaan er niet meer.

Door de  kracht  van  Zijn  Heilige  Geest stelt  de Heiland ons allen,  die deelnemen aan de Heilige Eucharistie, in staat om de grenzen van de tijd te overschrijden  en tijdens  de  Goddelijke  Liturgie niet eenvoudigweg grote gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis te gedenken. Hij schenkt het ons deze te beleven alsof wij er tijdgenoten en getuigen van zijn. “Zoon van God, neem mij HEDEN aan (met andere woorden, vandaag, nu!) als deelgenoot van Uw mystiek Avondmaal…”

Nu wij bijeen zijn in de kerken Gods, gedenken wij in gebed de gebeurtenis van Christus’ Geboorte. Samen met de herders en de wijzen spoeden wij ons naar de kribbe in Bethlehem om de Heiland te aanbidden die in de wereld gekomen is, om Hem onze gaven aan te bieden, om ons tot Hem te wenden met onze diepste smeekbeden.

Opziende  naar  het  Goddelijk  Kind,  dat  door  Zijn  komst  in  de  wereld  de mensheid hoop op verlossing schonk, laten wij vandaag tot Hem bidden, dat Hij ons allen in deze moeilijke tijd gezond en voorspoedig moge houden, de zieken moge genezen, de treurenden moge troosten en Zijn kracht en steun van  boven  moge schenken aan  de artsen,  die  zich dag  en  nacht voor mensenlevens inzetten.

En moge één van onze gaven aan de pasgeboren Heiland ons oprecht geloof zijn, een geloof in de eerste plaats vertrouwen in God is, en het vermogen om ons in de moeilijkste omstandigheden aan Zijn barmhartigheid toe te vertrouwen.

Moge de genadige Heer het komende jaar zegenen; moge het voor ons allen het aangename jaar des Heren zijn. En moge de stille Kerstvreugde die wij in deze feestdagen beleven, onze harten verlichten en verwarmen met het eeuwige licht van de Goddelijke Liefde.

Met liefde in Christus,

+ANTONI,

Metropoliet van Chersonesos en West-Europa,

Patriarchaal Exarch van West-Europa

Kerstboodschap van Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland aan de hierarchen, priesters, diakens, monniken en alle gelovigen van de Russisch-Orthodoxe Kerk

Geliefde hiërarchen, eerwaarde priesters en diakens, Godminnende monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!

Ik  wens  u  allen  van  harte  geluk  met  het  grote feest van Christus’ Geboorte.

In  deze  stralende  nacht  verheugt  de  hele schepping zich, immers “Heden nadert en komt de Heer,  de  verwachting  der  volkeren  en  de  redding der  wereld”  (kanon  van  de  completen  van  het voorfeest  van  Kerst).  Naar  de  komst  van  de Verlosser is lang verlangd door de mens, die na zijn verdrijving  uit  het  paradijs  het  contact  met  de Schepper  verloren  had,  die  vergeten  was  welke vreugde het is om elke dag Gods aanwezigheid te voelen en Zijn stem van heel dichtbij te horen, om zich  tot  Hem  te  kunnen  wenden  en onmiddellijk antwoord te krijgen, om te weten dat je volkomen veilig bent, omdat de Heer nabij is.

Het  is  juist  dit  gevoel  van  veiligheid, geborgenheid  en  gemoedsrust  waar  het  ons  heden zo  aan  ontbreekt,  nu  een  verwoestende  epidemie ons  leven  blijft  doorkruisen,  nu  het  zo  moeilijk  is om voorspellingen te doen en plannen te maken, nu onzekerheid over de dag van morgen ons voortdurend  in  onzekerheid  houdt  en  angst  opwekt. Tegelijkertijd  scherpen  juist  deze  moeilijke omstandigheden  ons  bewustzijn  van  de  broosheid van het menselijk bestaan, beseffen wij dat wij elke nieuwe  dag  moeten  waarderen  als  Gods  grootste geschenk,  beseffen  wij  hoe  groot  de  last  van gedwongen  eenzaamheid  kan  zijn,  en  hoe belangrijk het is om regelmatig persoonlijk contact te hebben met familie en naasten.

Nu  wij  heden  het  Christuskind  in  de  kribbe aanschouwen,  met  zijn  Alreine  Moeder  en  de rechtvaardige Jozef de Verloofde, begrijpen wij dat uitsluitend de liefde voor God en de medemens ons kan  sterken  in  alle  beproevingen,  de  angst  uit  ons hart kan bannen en ons kracht kan geven om goede daden te verrichten.

Ook  de  Moeder  Gods  bevond  zich  immers  op een van de belangrijkste momenten van haar leven in  moeilijke  omstandigheden  –  in  een  vreemde stad,  op  een  verlaten  plaats,  in  een  grot  voor  het vee.  Deze  armoedige  stal  werd  voor  haar  echter “een  lieflijk  paleis”  (tropaar  van  het  Voorfeest), omdat  haar  hart  vervuld  was  van  liefde  voor  haar Zoon en God. Deze liefde transformeerde alles om haar  heen,  en  de  Heilige  Maagd  merkte  het ongemak  of  de  armoede  van  de  stal  niet  meer  op. Haar  dankbaarheid  jegens  de  Schepper  en  haar tederheid  jegens  het  pasgeboren  kind  stelden  haar in  staat  om  de  moeilijkheden  te  negeren  en  om Gods  goede  voorzienigheid  te  zien  in  alle wederwaardigheden  die  de  Heer  haar  gezonden had. Hoezeer verschilt dit van onze benadering van de  beproevingen  die  God  ons  heeft  geschonken, toen bijvoorbeeld tijdens de quarantaine velen hun eigen  huis  zelfs  als  een  gevangenis  ervoeren, moedeloos  werden  en  alles  in  een  zwart  daglicht zagen.

Nu  wij  heden  in  gedachten  bij  de  kribbe  van  de Heiland  staan,  waar  de  gehele  schepping – mensen, dieren,  engelen,  dienaren  van  de  Allerheiligste drievoudig  schijnende  Dageraad  (canon  van  de  5e toon  op  maandagmorgen,  Oktoich) – samen  met  de Schepper  zijn,  laten  ook wij  ons  dan  omringd  weten met de liefde Gods en in Christus verenigd zijn. Laten wij de ketenen van angst en wantrouwen, van angst en wanhoop afwerpen. Laten wij horen naar de stem van de  Zoon  Gods,  die  naar  de  zondige  aarde  komt,  die “allen, die vermoeid en belast zijn” tot Zich roept en hun rust belooft (Mattheüs 11:28). Hij komt – en leert ons zó te leven, dat de verloren gelukzaligheid van het Paradijs weer werkelijkheid kan worden, en zelfs meer nog:  dat  de  mens  op  een  onbegrijpelijke  en mysterieuze wijze met de Heer verenigd kan worden.

De  “Hemelse  Koning  die  op  aarde  geboren  is” (stichieren van Kerst), heeft alles al gedaan wat nodig is  voor  onze  redding.  Ons  volstaat  om  Zijn  liefde  te aanvaarden en haar te beantwoorden met onze daden – een  leven  volgens  de  geboden  en  vol  werken  van barmhartigheid, een sterk geloof en het verlangen om bij God te zijn, de bereidheid om uit de handen van de Vader  niet  alleen  Zijn  overvloedige  gaven  te ontvangen,  maar  ook  met  een  vaste  hoop  en  het vertrouwen  dat  Hij  alle  moeilijkheden  kan overwinnen. Mijn  geliefden,  ik  feliciteer  u  nogmaals  en nogmaals met de Geboorte van Christus. “Niemand is uitgesloten van de deelname aan deze vreugde”, getuigt de heilige Leo de Grote; “de aanleiding tot deze  vreugde  is  immers  voor  allen  één.  Laat  de heilige  zich  verheugen,  want  hij  nadert  tot  de heerlijkheid. Laat de zondaar zich verheugen, want hem  is  vergeving  geschonken”  (homilie  I  over  de Geboorte  van  Christus).  Moge  de  Heer  u  allen geestelijke  en  lichamelijke  gezondheid  schenken, duurzame  vreugde  en  veerkracht  van  geest,  moge Hij  u  sterken  in  uw  werken  en  in  uw  verdere voortgang op de weg van het heil. Amen.

+Kirill

Patriarch van Moskou en geheel Rusland

Geboorte des Heren  2021/2022

Moskou

Internet catalogus van Orthodoxe boeken in de Nederlandse taal

Met het zegen van aartsbisschop Elisey (Ganaba) werd in september 2021 de website https://orthodoxeboeken.libib.com/ gelanceerd, een catalogus van orthodoxe boeken die ooit in de Nederlandse taal zijn gepubliceerd.

De catalogus bevat meer dan 300 boeken die zijn gepubliceerd vanaf het begin van de twintigste eeuw tot het heden. Met behulp van tags kun je de boekenlijsten filteren op onderwerp, serie, schrijfperiode, etc. Op de site staat een foto van de omslag en een uitgebreide beschrijving van het boek, inclusief ISBN-nummer, uitgeverij en jaartal.

Deze informatie zal het zoeken naar boeken die gewoonlijk in kleine oplages werden uitgegeven en al lang uit de handel zijn, aanzienlijk vergemakkelijken. Deze catalogus is bedoeld voor degenen die geïnteresseerd zijn in de Orthodoxie, maar ook voor de tweede en de derde generatie van orthodoxe immigranten die liever in het Nederlands lezen.

De verzameling werken van aartspriester Sergei Ovsiannikov “Wees altijd verheugd”

In augustus publiceerde uitgeverij Iveron het boek “Wees altijd verheugd” (in het Russisch). Dit is de tweede collectie werken van aartspriester Sergei Ovsiannikov (1952 – 2018), rector van de Hl. Nikolaas parochie van de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam. Het boek bevat interviews, lezingen, artikelen, essays, preken die niet waren opgenomen in de eerste deel ” Sta op en wandel “, die twee jaar eerder werd gepubliceerd.

Wees altijd verheugd

Aartspriester Sergei Ovsiannikov

Uitgeverij IVERON, Amsterdam, 2021, 276 pagina’s, ISBN 9789081331562

Zie voor details de pagina van de uitgever: https://iveron.nl/boeken/

Het leven van de heilige Serafim van Sarov (1759-1833) door Irina Goraïnoff (1901-1980) werd gepubliceerd door de uitgeverij Orthodox Logos.

In het leven en de leer van negentiende-eeuwse Russische starets wordt de eeuwenoude rijkdom van de monastieke traditie op verrassende wijze zichtbaar. Dit boek bevat een uitvoerige biografie van Serafim van Sarov, alsmede de volledige dialoog met zijn vriend en vertrouweling, Nicolaas Motovilov, omtrent de leer van de Heilige Geest.

Serafim van Sarov

Irina Goraïnoff

Nederlands, 180 pagina’s, Uitgeverij Orthodox Logos, 2021, ISBN 9789492224057 Zie voor details de pagina van de uitgever: https://pb.orthodoxlogos.com/store/serafim-van-sarov/

Vertaald uit het Russisch in het Engels “Boek over vrijheid. Legalisme loslaten, liefde vinden.” door aartspriester Sergei Ovsiannikov.

Dit is het laatste boek van aartspriester Sergiy Ovsyannikov, rector van de orthodoxe parochie in Amsterdam, die stierf op Kerstmis 2018. De vraag die daarin werd gesteld over hoe een persoon zijn vrijheid en zijn angsten zou moeten ervaren, kwam van de auteur, waarschijnlijk op het meest relevante moment en op de meest geschikte plaats hiervoor – de gevangenis, waar hij belandde tijdens zijn diensttijd in het Sovjetleger. Het was in de strafcel dat het idee werd geboren, dat de basis werd van dit werk: “Vrijheid kan alleen in God zijn.”

Het boek is opmerkelijk in het Engels vertaald door de beroemde vertalers van de Russische literatuur Richard Pevear en Larissa Volokhonsky. Het voorword is geschreven door Rowan Williams.

Journey to Freedom

Archpriest Sergei Ovsiannikov

Engels, Hardcover, 288 pagina’s, Bloomsbury Publishing Plc, 2021, ISBN 9781472983909

“Gebedenboek voor christenen in de gevangenis” is verschenen in het Nederlands

In januari 2021 heeft de informaie afdeling van het bisdom in samenwerking met uitgeverij IVERON een Nederlandstalig “Gebedenboek voor christenen in de gevangenis” uitgebracht.

Het gebedenboek is gemaakt op basis van het unieke Russische gebedenboek voor christelijke gedetineerden, uitgegeven in 2014 door de Geestelijke verzorging van het bisdom St. Petersburg van de Russisch-Orthodoxe kerk van het Patriarchaat van Moskou. Deze is ontwikkeld door lezer Peter Belov en aartspriester Oleg Skomorokh, waarbij rekening is gehouden met de specifieke behoeften en levensstijl van gedetineerden. 600 exemplaren van dit gebedenboek zijn vanuit St. Petersburg als een geschenk naar ons bisdom gestuurd en zijn gebruikt door de priesters van het bisdom Den Haag en Nederland in de gevangenissen van Nederland bij het werken met Russisch sprekende Orthodoxe gedetineerden in de afgelopen jaren. Het gebedenboek kreeg de beste recensies, dus werd besloten het boek naar het Nederlands te vertalen.

Het gebedenboek werd vertaald door de zuster Elisabeth (Koning). De uitgeverij Iveron werkte aan de voorbereiding van het boek onder leiding van Tatiana Panchenko. Veel dank aan hen!

We hopen dat dit boek nu Nederlandstalige gedetineerden kan helpen op weg naar Christus onze God.

Gebedenboek voor christenen in de gevangenis

Vertaling uit het Russisch: zuster Elisabeth (Koning)

Uitgeverij IVERON, Amsterdam, 2021, 52 pagina’s, ISBN 978-90-813315-7-9

Zie voor meer details de pagina van de uitgever http://iveron.nl/boeken/

Diakenwijding Johannes Simons

Op 25 december 2020 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Parochie van de Heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort.

Tijdens de Liturgie werd Johannes Simons door de bisschop tot diaken gewijd.

De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Johannes Simons met zijn diakenwijding!

Axios!

Priesterwijding Dimitri Dovger

Op 6 december 2020, op de 26ste zondag na Pinksteren en de dag dat de gedachtenis van de heilige rechtgelovige grootvorst Alexander Nevski (1263) werd gevierd, ging aartsbisschop Elisey (Ganaba), van Den Haag en Nederland voor in de feestelijke viering van het parochiefeest en celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Alexander Nevski kerk in Rotterdam.

Medecelebranten van de bisschop waren: priester Dimitri Vinitski, rector van de Alexander Nevski kerk, hegoumen Ignati (Lockhorst), priester Anatoli Babiouk, diaken Dimitri Dovger en diaken Mihaj Abramov (van het Roemeense patriarchaat)

Tijdens de kleine Intocht werd Dimitri Vinitski onderscheiden met een gouden kruis voor zijn inspanningen ten dienste van de kerk en benoemd tot rector van de Alexander Nevski kerk.

Tijdens de Liturgie werd diaken Dimitri Dovger door de bisschop tot priester gewijd.

De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Dimitri Dovger met zijn priesterwijding, en vader Dimitri Vinitski met zijn onderscheiding!

Axios!

Website met preken van aartspriester Sergei Ovsjannikov gelanceerd

Met het zegen van aartsbisschop Elisey (Ganaba) en met toestemming van de familie Ovsyannikov werd begin december van dit jaar de website https://fr-sergei-ovsjannikov.com/ gelanceerd, die de opnames van de preken bevat van aartspriester Sergei Ovsjannikov, de rector van de Heilige Nikolaas van Myra parochie in Amsterdam, die een jaar geleden overleed. Preken werden geleverd in het Russisch met vertaling in het Nederlands.

De site bevat audio-opnamen van preken van 2006 tot 2017, een selectie van foto’s, biografische informatie en bibliografie.

Vader Sergei was een geweldige prediker. We zijn erg blij dat zijn heldere levende woord weer gehoord kan worden door gelovigen.

Publiceerde een verzameling werken van aartspriester Sergei Ovsiannikov “Sta op en wandel”

In maart publiceerde uitgeverij Iveron het boek “Sta op en wandel” (in het Russisch). Het boek bevat verslagen, artikelen, essays en preken van aartspriester Sergei Ovsiannikov (1952 – 2018); rector van de Hl. Nikolaas parochie van de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam. In het boek reflecteert hij hoe je jezelf moet leren zijn, hoe je de weg naar de Kerk vindt, over de eeuwigheid en heiligheid; vaak gaan zijn gedachten uit naar metropoliet Anthony van Sourozh, die hij dankbaar is en die hij als zijn geestelijke vader beschouwde tot de laatste dag van zijn leven.

Het boek is prachtig geïllustreerd.

Sta op en wandel

Aartspriester Sergei Ovsiannikov

Uitgeverij IVERON, Amsterdam, 2019, 388 pagina’s, 66 kleurenillustraties, ISBN 9789081331555

Zie voor details de pagina van de uitgever: https://iveron.nl/boeken/

Priesterwijding monnik Johannes (Roodvoets)

Na de monastieke tonsuur van diaken Johanes Roodvoets op 16 maart, op 17 maart 2019 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Klooster van de Heilige Nikolaas van Myra in Hemelum.

Tijdens de Liturgie werd hierodiaken Johannes (Roodvoets) door de bisschop tot priester gewijd.

De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Johannes (Roodvoets) met zijn priesterwijding!

Axios!

Diakenwijding Johannes Roodvoets

Diakenwijding Johannes Roodvoets

Op 25 november 2018 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Klooster van de Heilige Nikolaas van Myra in Hemelum.

Tijdens de Liturgie werd Johannes Roodvoets door de bisschop tot diaken gewijd.

De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Johannes Roodvoets met zijn diakenwijding!

Axios!

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar